Mateřská škola Sokolovská 182 Praha 8
 

Ohrožené dítě

(1) Za děti, jejichž vývoj je ohrožen, se považují děti, jejichž rodiče

 • pro nedostatek rozumových schopností, hmotných prostředků, praktických dovedností nebo pro nedostatek citového vztahu, popřípadě pro nepříznivý zdravotní stav nejsou schopni, nemohou nebo nechtějí uspokojovat základní tělesné, psychické a sociální potřeby dítěte,
 • dítě odmítají, zanedbávají, nevytváří svému dítěti důstojné prostředí, přiměřené hygienické podmínky, dítě ponechávají bez náležitého dozoru přiměřeného jeho věku a rozumové vyspělosti,
 • požívají alkoholické nápoje či jiné látky vyvolávající závislost,
 • opakovaně se dopouštějí trestné činnosti, vedou nebo navádějí dítě k jednání majícímu znaky trestného činu či přestupku,
 • nedbají, aby dítě plnilo povinnou školní docházku a aby se na ni připravovalo, aby se připravovalo na své budoucí povolání a nevedlo zahálčivý život,
 • zneužívají své dítě k fyzickým pracím nepřiměřeným jeho věku a stupni jeho tělesného a rozumového vývoje,
 • dítě nepřiměřeně trestají, týrají, pohlavně zneužívají, popřípadě důsledně nezakročí,
 • nemocnému dítěti nevyhledají včas lékařskou pomoc nebo odpírají poskytnutí, potřebných léčebných úkonů, povinného očkování apod.,
 • pro rozvrat vzájemného soužití působí svými vzájemnými konflikty psychickou újmu,
 • byli vystěhováni z bytu nebo jim hrozí vystěhování.

(2) Za ohrožené se rovněž považují děti, které

 • pobývají ve zdravotnickém či jiném zařízení a rodiče o ně neprojevují opravdový zájem, který by jako rodiče o ně projevovat měli, především jej pravidelně nenavštěvují, neplatí stanovenou úhradu za pobyt v zařízení, nevytvářejí si takové osobní poměry, aby dítě, které v zařízení pobývá z jiných než zdravotních důvodů, mohli převzít do své péče,
 • se pokusily o sebevraždu,
 • jsou zneužívány k žebrotě,
 • jsou šikanovány nebo šikanují své vrstevníky
 • navštěvují bez doprovodu rodičů či jiných odpovědných osob pohostinství, herny a jiné prostory, v nichž se provozuje zábava pro dospělé,
 • jsou vystaveny ohrožujícímu působení nevhodných společností svých vrstevníků nebo starších osob, popřípadě destruktivních náboženských skupin či sekt,
 • požívající alkoholické nápoje či jiné návykové látky, popř. jsou závislé na hracích automatech,
 • jsou na útěku od rodičů nebo jiných zodpovědných osob či ze zařízení pro výkon ústavní výchovy,
 • páchají trestnou činnost, dopouštějí se jednání mající charakter přestupku,
 • provozují prostituci.

Výtvarný návrh a ilustrace - Akademická malířka Táňa Svatošová www.tanart.cz, realizace CDI.CZ.