Mateřská škola Sokolovská 182 Praha 8
 

Curriculum

Definice: Curriculum je obsah veškeré zkušenosti, kterou žáci získávají ve škole a v činnostech ke škole se vztahujících, její plánování a hodnocení.
(Průcha J., Pedagogický slovník, 1998)


Školní vzdělávací program ke stažení zde.

Školní řád 2019/2020 ke stažení zde.

Obsah školního kurikula:

 • Pedagogická koncepce MŠ
 • Skryté curriculum
 • Formální curriculum
 • Třídní curriculum
 • Pedagogické metody
 • Hodnocení
 • Spolupráce
 • Pedagogická koncepce MŠ
 • Vychází z práva každého dítěte na výchovu a vzdělání
 • Je zaměřena na výchovu předškolního dítěte ke zdravému způsobu života a k vytváření podmínek pro tělesnou, duševní a společenskou pohodu. Škola pracuje podle programu Mateřská škola podporující zdraví. Od 8.12.1998 je zařazena do projektu „Zdravá mateřská škola“.
 • Hlavním prostředkem výchovy a vzdělávání je hra a prožitkové učení.
 • Podmínkou uskutečňování koncepce je spolupráce všech zúčastněných: dětí, rodičů, pedagogického i provozního personálu, zřizovatele a dalších sociálních a odborných partnerů.
 • Skryté curriculum
 • materiální podmínky
 • organizační podmínky
 • profesionalita pedagogických pracovníků
 • materiální podmínky:
 • hračky a pomůcky jsou přístupné dětem, jsou viditelné v otevřených skříňkách
 • v MŠ je dostatek podnětných hraček (zastoupená škála her pro všechny věkové skupiny v každé třídě)
 • v MŠ je dostatek výtvarného materiálu (pomůcky a materiál používaný každodenně je ve třídách, zásoba v kabinetě)
 • dostatečně je vybavená tělocvična
 • nabídka pomůcek pro spontánní pohybové aktivity ve třídách je dostatečná
 • nabídka knih pro děti je obnovována
 • děti dostávají dostatek jídla dle svých potřeb
 • je zajištěn pitný režim
 • každé spící dítě má svoji postýlku, může si donést hračku na spaní
 • odborná literatura je průběžně doplňována
 • organizační podmínky:

organizace průběhu dne:

(neměnná je pouze doba jídla, ostatní činnosti je možné aktuálně upravit)

6,30 - 8,30 scházení dětí, volná hra, řízené činnosti

postupně 8,45 až 9,15 svačiny všech tříd

9,30 komunitní kruh, strukturované činnosti zaměřené na rozvoj osobnosti dítěte v oblasti biologické, psychologické, interpersonální, sociálně kulturní, environmentální

11,30 - 12,00 oběd dětí ze II. patra

12,00 - 12,30 oběd dětí z I. patra

postupně od 12,15 ukládání ke spánku, poslech četby, vyprávění příběhů a pohádek, zpěvu ukolébavek v ložnicích u nespících dětí: relaxace, poslech četby, pokračování v činnostech postupné vstávání do 14,00 v ložnici ve 2. patře

do 14,15 v ložnici v 1. patře a v přízemí

postupně od 14,15 - 14:45 svačina

po svačině volná hra, nabízené činnosti, rozcházení dětí


Dodržování společných pravidel:

 • umožňování dětem pokračovat v rozestavěných stavbách a rozehraných hrách
 • třídy jsou „dílny“
 • ve třídách je dostatečný prostor a čas pro tvorbu dětí
 • děti po ukončení činnosti po sobě uklízí použité pomůcky, odpadky
 • všichni se snažíme odpad třídit na papír, plasty, sklo, hliník
 • své výtvory mají všechny děti nárok vystavit
 • u výtvorů rozlišujeme, co si vezmou děti domů a o co se podělí a proč
 • každá věc však má své místo (hry, hračky, výtvarný materiál, papírové kapesníky, atp.)
 • v pátek s dětmi uklízet hračky a pomůcky na třídách, třídit k sobě, dávat na stejné místo
 • děti pouze oznamují, když jdou na toaletu
 • po použití toalety děti splachují, myjí se,
 • před a po jídle, po znečištění se děti myjí, splachují
 • děti rozlišují prostor vymezený pro pohyb, pro stavby, tolerují stavby a výtvory ostatních
 • při samostatném pobytu v tělocvičně a na chodbách respektují dohodnutá pravidla

Učitelka je nositelem filosofie MŠ a záleží hlavně na ni, zda se naplní curriculum MŠ.

 • Snaží se sama u sebe rozvíjet ZŽS
 • Vzdělává se v oborech, které jí pomáhají realizovat vzdělávání a výchovu svěřených dětí
 • Profesní zájem o každé dítě, jeho pozorování, konzultace s jeho rodiči, diagnostika každého dítěte.

Diagnostika dítěte odráží jeho vývoj tělesný, psychický a sociální.  Případně je vypracován individuální výchovný plán.

 • Formální curriculum

Poslání naší MŠ:

Chceme, aby děti v naší MŠ prožívaly radostné dětství ve společenství kamarádů, v prostředí, které je přizpůsobené jejich vývojovým zvláštnostem a potřebám, pod vedením lidí, kteří mají osobnostní i profesionální předpoklady k tomu, aby spolu s rodiči dětí zajistili podmínky pro maximální rozvoj osobnosti každého dítěte na podkladě jeho věkových i individuálních zvláštností s ohledem na jeho minulost, přítomnost i budoucnost, na zásadách zdravého životního stylu.

Závazným dokumentem, kde jsou vyjádřeny kompetence člověka žijícího ZŽS je kniha Miluše Havlínové a kol. Curriculum podpory zdraví v mateřské škole. Tímto materiálem se učitelky řídí.

 • Třídní curriculum

Třídní curriculum sestavují spolu učitelky, které slouží na jedné třídě.

Jeho obsah tvoří činnosti a aktivity, jimiž dochází k naplňování vzdělávacích záměrů v jednotlivých oblastech. Většinou dochází k naplňování několika záměrů najednou, i určité jejich míry podle individuálních a věkových zvláštností a potřeb dětí. Z těchto potřeb, úrovně dosažených záměrů, které se odrážejí v diagnostice jednotlivých dětí a tím i celé skupiny, vychází při plánování činností. Na obsah a motivaci učitelky vuyžívají konkrétních situací, ke kterým dochází v jejich třídě, při současném životě dětí. Obsah se týká: ročních období, svátků, nové situace: začal jsem chodit do MŠ, mám nové kamarády, jedeme na výlet, jdeme do Prahy, přijelo divadlo, tatínek má jinou práci, narodil se mi bráška, byl jsem v nemocnici….atd. s tím, že učitelka se snaží maximálně vytěžit ze zážitku dětí (tzv. situační plánování).

Součástí třídního kurikula jsou i tradice MŠ: oslavy narozenin, Vánoční koncert, oslava Vánoc, Oslava Velikonoc, Oslava Svátku matek, Oslava Dne rodiny, rozloučení s předškoláky, školní výlety.

Třídním kurikulem je plán na období 5 až 21 dní, časové období, jak dlouho je realizován je dáno naplněním obsahu a dokončením činností. Do plánu, který má tvar kruhu a jehož obsah je rozdělen na 5 částí – každá část = jedna oblast: biologická, psychologická, interpersonální, sociálně kulturní a environmentální. Při rozhodování, do které oblasti činnost učitelky napíší, je rozhodující záměr, který se touto činností naplňuje.

Plán má kruhovou formu proto, že všechny oblasti spolu vzájemně souvisejí, činnosti prolínají a žádná oblast není nadřazená druhé. Všechny jsou stejně důležité.

Třídní curriculum a výsledky vzdělávání svěřených dětí jsou zcela v kompetenci třídních učitelek.

 • Pedagogické metody

Při výběru pedagogických metod a obsahu nabízených činností vychází učitelka z 8 principů ITV:

 • nepřítomnost ohrožení
 • smysluplný obsah
 • možnost výběru
 • přiměřený čas
 • obohacené prostředí
 • spolupráce
 • okamžitá zpětná vazba
 • dokonalé zvládnutí
 • Hodnocení

Učitelka si píše poznatky o naplňování třídního kurikula přímo do současného plánu po straně, vychází z nich při dalším plánování. Při hodnocení se řídí výsledky pozorování jednotlivých dětí i sociálními vztahy a problémy celé skupiny. Sleduje evaluátory k jednotlivým vzdělávacím záměrům.

 • spolupráce
 • spolupráce s rodiči
 • spolupráce se ZŠ
 • spolupráce s partnery

Výtvarný návrh a ilustrace - Akademická malířka Táňa Svatošová www.tanart.cz, realizace CDI.CZ.