Mateřská škola Sokolovská 182 Praha 8
 

Informace o nás

Virtuální prohlídka školy

Pravidla chování v MŠ ke stažení zde.Charakteristika školy

Mateřskou školu dala postavit obec Libeň pro potřeby svých občanů v roce 1904.

Dvoupatrová budova je postavená v klasicistním stylu. Její výhodou jsou velké prostory, vysoké stropy, centrální schodiště.

Interiér budovy je řešen tak, aby si zachoval historickou hodnotu, ale zároveň aby zabezpečil plynulý chod MŠ a všechny skupiny dětí mohly rozvíjet bohaté aktivity. V prostorných chodbách je umístěna široká dřevěná skluzavka s vyřezávanými úchyty ve tvaru zvířat a horolezecká stěna v délce 6,75 m a výškou 2,55 m. Vybavení MŠ přispívá k rozvoji pohybových dovedností, odvaze a obratnosti dětí.

K areálu budovy MŠ patří školní zahrada, jejíž zařízení podněcuje děti k mnoha druhům činností.

Učební plány

Mateřská škola pracuje podle modelového projektu pro podporu zdraví v mateřských školách ČR: Zdravá mateřská škola.

Projekt ZMŠ chce přispívat:

  • k tvorbě podmínek pro tělesnou, duševní a společenskou pohodu dítěte po dobu jeho pobytu v mateřské škole (podpora současného zdraví)
  • k výchově předškolního dítěte ke zdravému životnímu stylu, jenž je charakterizován
  • návyky a dovednostmi zdravého životního stylu,
  • odolností vůči stresům a zdraví škodícím vlivům, které mohou vést ke zneužití a závislostem (podpora budoucího zdraví)

Oba cíle se vzájemně podmiňují. Podrobně viz projekt ZMŠ, MŠ Praha 8.

Vytváření podnětného prostředí je jednou ze zásad ZMŠ. Prostředí a vybavení tříd je estetické a podnětné, aby nabízelo vše, co děti potřebují ke svému rozvoji. Součástí učebních pomůcek a prostředků jsou dětské rytmické nástroje, bohatá škála výtvarného materiálu a nástrojů. V každé třídě je klavír. Pravidelně děti pracují s keramickou hlínou (MŠ má vlastní keramickou pec).

Výchovně vzdělávací práce mateřské školy je zaměřena na výchovu ke zdravému životnímu stylu. Respektuje osobnost a individuální zvláštnosti každého dítěte a vede je k maximálnímu rozvoji jeho schopností, dovedností, návyků, osobnostních vlastností, k toleranci, přátelství, empatii, rozvíjí tvořivost a fantazii. Děti se učí spoluvytvářet a respektovat pravidla soužití.

Každá třída je označena jménem jedné ze základních barev a ty jsou ve vzájemném propojení využity pro vytvoření orientačního systému po budově. Při výtvarném řešení prostor spolupracuje MŠ s akad. malířkou Tatianou Svatošovou, matkou absolventky školy.
V jedné třídě vede z patra kromě schodů také skluzavka a ve dvou tobogán. Řešení interiéru umožňuje uspokojování potřeby pohybu dětí, vzájemnou komunikaci mezi dětmi z různých tříd, využívání chodeb pro hry a pohybové aktivity dětí.

Výchovně vzdělávací práci ve třídě realizujeme globálně, nerozdělujeme ji podle jednotlivých výchov. Nemáme kroužky, protože vše se realizuje během výuky. Činnostmi prolíná ekologická výchova a pěstování kladného postoje ke zdraví svému i zdraví ostatních.

Během školního roku děti navštěvují historické památky a místa Prahy, Národní galerii, technické a jiná muzea. Často děti vyjíždějí na dopolední vycházky do širšího okolí a celodenní výlety. Také se pořádájí rozlučkové výlety pro předškoláky.

Při svých aktivitách MŠ spolupracuje s rodiči. Velkými akcemi jsou každoroční Vánoční koncert v kapli Českobratrské církve evangelické a oslava Svátku matek. V roce 1991 rodiče založili občanské sdružení Spolek přátel mateřské školy v Praze 8, Sokolovská 182. Toto občanské sdružení založilo také Rodinné centrum (2x týdně se schází maminky s dětmi, součástí jsou i řízené aktivity pro děti). Provozní doba Mateřského centra je pondělí a čtvrtek, vždy od 9:30 do 11:30 hodin.

Pokud jde o kvalifikovanost sboru, tak ředitelka a 1 učitelka mají VŠ vzdělání, ředitelka magisterské, učitelka bakalářské, 1 paní učitelka a pan učitel vystudovali vyšší odbornou školu pedagogickou, 5 učitelek je absolventkami střední pedagogické školy. Pedagogický sbor má nízký věkový průměr. K 1. 1. 2017 současnému datu činí 40,1 let.

V MŠ se děti podle vlastní vůle a zájmu mohou účastnit rozšiřujících aktivit konaných během provozu školy.


Mateřská škola je fakultní školou pro Pedagogickou fakultu UK.

MŠ je právním subjektem od 1.1.1994.


Výtvarný návrh a ilustrace - Akademická malířka Táňa Svatošová www.tanart.cz, realizace CDI.CZ.